مدیر برتر آموزش کشور در سال 1394 .
مدرس دبیرستان هاشمی نژاد 1 ، فرزانگان 1 ، فریهختگان هاشمی نژاد 3 و 5 و مدارس مصلی نژاد اریو و ارمینه .