این آموزش همیشگی است

3 مدرسه فعال
935 دانش آموز
59 استاد مجرب
63 کلاس فعال