مدارس دخترانه 

دبیرستان فاطمه الزهرا

 

 

مدارس پسرانه 

دبیرستان شهید بهشتی

دبیرستان خردمندان پاژ