اطاعیه اولیه

  • سلام به دانش آموزان دبیرستان خرمندان پاژ، برگزاری کلاس آنلاین دبیرستان از فاز آزمایشی وارد فاز دوم شده است و مدرسه انلاین دبیرستان خرمندان پاژ به مرور تکمیل و دارای دسترسی های بیشتر می شود.

اطاعیه ثانويه

  • سلام به دانش آموزان دبیرستان خرمندان پاژ، به علت استفاده همزمان دبيرستان از دو پلتفرم دانش آموزان مي توانند بين دوپرتال جابجا شوند. تنها كافيست كه بخش مورد نظر  خود را از بين پرتال اسكاي روم يا ادوبي كانكت انتخاب كنند.

رشته علوم تجربی

رشته ریاضی و فیزیک

رشته انسانی

رشته علوم تجربی

رشته ریاضی و فیزیک

رشته انسانی